MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto memorandem Vás informujeme o Vašich právech souvisejících se zpracováváním osobních údajů společností J&B PUB s.r.o., IČ: 04762991, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, Tomášem Neumannem, jednatelem (dále jen „společnost“)

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném naší činností a v zákonem povoleném rozsahu.

Společnost prohlašuje, že s osobními údaji nakládá s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Osobním údajům je poskytnuta ochrana v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků společnosti.

Společnost Vaše osobní údaje nepředává dalším stranám, s výjimkou případů, kdy máme Váš výslovný souhlas, ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis nebo náš oprávněný zájem.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Společnost zpracovává osobní údaje pouze stanoveným účelem, v dále uvedeném rozsahu, po dobu uvedenou v uzavřených smlouvách či v příslušných právních předpisech.

Společnost zpracovává osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi správcem a subjektem údajů, pro účely realizace obchodního vztahu mezi správcem a subjektem údajů obsažených ve smlouvě a pro správu vztahu se subjektem údajů. Správce zpracovává osobní údaje na základě svých oprávněných zájmů, jakož i na základě oprávněných zájmů svých partnerů, pokud tyto zájmy nejsou převáženy zájmy, právy či svobodami subjektu údajů. Společnost dále zpracovávají osobní údaje pro analýzu a zlepšení kvality svých služeb, pro analýzu a průzkum trhu.

Účel zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje za účelem za účelem plnění smluv a poskytování služeb, zajištění provozních činností, pro účetní a daňové účely, za účelem ochrany majetku a osob, plnění svých právních povinností a archivování dle zákona.

Rozsah zpracování osobních údajů:

Společnost zpracovává osobní údaje v rozsahu, v kterém ji byly poskytnuty ze strany subjektu údajů nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. Jedná se zejména o tyto kategorie osobních údajů.

Práva subjektu údajů:

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, stejně jako další práva v případě, že se domnívá, že zpracování není v pořádku. Subjekt údajů má právo znát účel zpracování osobních údajů, kategorie osobních údajů, příjemce údajů, dobu, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, požadovat po správci opravu nebo výmaz osobních dat, případně žádat omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového úřadu. Subjekt údajů může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů má právo neposkytnout společnosti své osobní údaje. V případě, že je poskytnutí těchto osobních údajů povinné (a to ze zákona či smlouvy), upozorňuje společnost, že mu nebude moci poskytnout své služby.

Kamerový systém

Prostory Společnosti jsou sledovány kamerovým systémem, o čemž jsou návštěvníci provozovny informováni. Účelem zpracování osobních údajů je sledování vymezených prostor. Zpracování probíhá dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, kdy souhlas subjektu údajů není třeba, jelikož zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti či třetí strany, a aby byly chráněny zájmy a základní práva a svobody subjektu údajů. Oprávněnými zájmy společnosti a třetích osob je ochrana majetku společnosti a ochrana osob nacházejících se v monitorovaných prostorech, prověření průběhu nehodového děje na pracovišti, vzniku škody, prověření okolnosti odcizení věcí z pracoviště, vniknutí cizí osoby do objektu společnosti.

Dozorový úřad pro ochranu osobních údajů

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv kontaktovat následující státní orgán:

Úřad pro ochranu osobních údajů adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 tel.: 234 665 111 web: www.uoou.cz